اساتید

اساتید

 • امیر حسین انضباطی
  امیر حسین انضباطی

  صنایع

  دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی صنایع- عضو هیئت علمی

 • محسن باقری
  محسن باقری

  صنایع

  دکتری مهندسی صنایع استادیار- مدیریت گروه مهندسی صنایع

 • بهزاد بانکیان تبریزی
  بهزاد بانکیان تبریزی

  صنایع

  دانشجوی دکتری مهندسی صنایع-صنایع مربی - عضو هیات علمی

 • مهدی حسن پور یوسفی
  مهدی حسن پور یوسفی

  صنایع

  تکنولوژی صنعتی مدیر کارگاه ها

 • محمد مهدی رجائیان
  محمد مهدی رجائیان

 • ابراهیم رضایی نیک
  ابراهیم رضایی نیک

  صنایع

  دکتری استادیار- معاون پژوهشي و مدير ارتباط با صنعت دانشگاه